logo Art Consultancy

PROJEKT EXPOZICE TRAGÉDIE NA PLOŠTINĚ

Průběh realizace expozice tragédie na Ploštině

Klient: Ploština
Lokalita: Ploština
Rok: 2019/2020

Vizuaizace expozice tragédie na Ploštině

Klient: Ploština
Lokalita: Ploština
Rok: 2019/2020

Zamýšlený projekt revitalizace expozičního areálu, nová expozice a všechny další zmíněné zásahy, které jsou v rámci libreta a studie popisovány, mají na paměti zásadní myšlenky a hlavní formující teze, které byly již několika autory popsány a zpracovány. Především je pak navázáno na ty, které kladou důraz na přiměřené, lidské měřítko uctění památky životních osudů zasažených lidskou tragédií na Ploštině. Zcela zásadní je v návrhu libreta pojem pokora, dále také úcta, smíření a naděje. Pokora k místu, pokora k bolesti a lidské důstojnosti, úcta k památce padlým, památce přeživších a památce síly lidského ducha, schopného překonat bolest. Smíření s místem tragédie, naděje v budoucí život, v němž nebude prostor pro možnost opakování hrůzné minulosti. Zřejmá je taky snaha o to, aby se Ploština stala přirozeným živým místem piety bez apriorního ideologického podtextu a neupřímného patosu. 

Vizuaizace expozice tragédie na Ploštině

Cílem návrhu je rekonstrukce a modernizace stávající expozice v domě č. p. 23, vybudování návštěvnického zázemí s expozicí a depozitářem na místě areálu amfiteátru z dob normalizace, zároveň dojde k rekonstrukci stávajícího památníku, komplexně jsou řešeny exteriéry a další dílčí prvky v areálu Ploštiny, které přímo souvisí s expozicí. Všechny stavební zásahy mají za cíl zvýšit ochranu vystavených exponátů i uložených sbírkových předmětů v depozitářích, dále také vybudovat nezbytné návštěvnické zázemí v současném standardu a odstranit přístupové bariéry především vybudováním „cest“ mezi jednotlivými budovami a prvky expozičního areálu. Dojde rovněž k obnově zeleně a úpravě terénu s cílem akcentovat výrazný genius loci tohoto unikátního prostoru. Bezpečnost sbírkových předmětů není řešena pouze z hlediska rizika odcizení, nežádoucího vniknutí do objektu, neoprávněné manipulace či požáru, ale i dalších rizik, se kterými pracuje preventivní konzervace (riziko degradace zářením, polutanty, nevhodnou vlhkostí…).
Libreto řeší komplexně celý expoziční areál Ploština, vzhledem k časovým a majetkovým a dalším omezením však není možné některé z níže popsaných návrhů revitalizace realizovat v aktuálním projektu, ale později. Nicméně následující text je ponechán ve své komplexnosti, která je pro pochopení návrhu klíčová. Libreto rozvíjí společnou studii, kterou zpracovaly firmy Art Consultancy, s. r. o. a Technico Opava s. r. o. jako první stupeň dokumentace v červnu 2017.

SOCÁLNÍ SÍTĚ

Art Consultancy s.r.o.

© www.miliweb.eu                                     2021 Všechna práva vyhrazena.