Návrhy

Návrhy interiérů především muzejních expozic a s nimi souvisejícího zázemí tvoří část portfolia Art Consultancy. Při práci na projektech využíváme různorodosti našich původních profesí a zkušenost, jež nesou. Společné rysy našich návrhů jsou invence a odpovídající výtvarné zpracování, vysoký standard preventivní konzervace, promyšlený provoz a co nejlepší udržitelnost pro provozovatele. Současným standardem je interaktivita, což vždy nemusí znamenat multimédia. Základní cílovou skupinou, pro kterou expozice navrhujeme jsou rodiny s dětmi a organizované školní skupiny. Vždy spolupracujeme s vybranými odborníky na danou problematiku, velký důraz klademe na kvalitní materiály a technologie, speciálně na ochranu exponátů ve vitrínách a galerijní osvětlení. Kromě odborných garantů jsou součástí našeho týmu architekti, umělci, muzejní pedagogové a odborníci na jednotlivé technologie. Na rozdíl od architektonických studií, která často připravují projekty interiéru pro muzejní expozice, je naší devízou to, že muzejní expozice také sami realizujeme, což je neocenitelná zkušenost.

Standardně pracujeme muzeologickým přístupem k přípravě expozic, čili postupujeme po etapách námět – libreto – scénář. Námět určuje téma, základní cílové skupiny a prostředky komunikace. Libreto člení expozici na dílčí části s návrhem konkrétních exponátů. Je doplněno architektonickým (prostorovým řešením), muzeologickým a technickým řešením. Takto zpracovaná dokumentace včetně položkového rozpočtu je podkladem pro zpracování projektových žádostí v nejrůznějších dotačních programech. Poslední fází dokumentace expozice je scénář, nejlépe technický, který již konkrétně řeší jednotlivé části expozice, konkrétní umístění a zabezpečení exponátů. Součástí je světelný scénář, jež se zabývá osvětlením exponátů i dalších expozičních prvků, vizuální (výtvarný) scénář řešící barevnost a povrchy a dílenská dokumentace jednotlivých expozičních prvků pro výrobu. Nesmí chybět zpracování infografiky a odborných podkladů do potřebné předtiskové přípravy. Tam, kde je potřeba, je technický scénář doplněn o story boardy a scénáře pro animace a film, případně podklady pro multimediální výstupy. Takto zpracovaný technický scénář je nejlepší a jednoznačný podklad pro zhotovitele.

 

2016

expozice Vincentka

expoziční depozitář Slovenská strela

expozice Koncept TATRA

 

2015

Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku